image

UPOZORNENIE: OBMEDZENIE DISTRIBÚCIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV

Autor: Redakcia 10.04.2020 08:00

Zdroj: www.nrsr.sk

Dňa 06.04.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon"). 

Podľa § 4 ods. 1 zákona, upravujúceho obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov, sa počas krízovej situácie zakazuje predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu  a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu  a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu , ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“) iným ako zákonom stanoveným fyzickými a právnickým osobám.

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU PREDAJA

V zmysle § 4 ods. 1 zákona sú zo zákazu predaja osobných ochranných prostriedkov vyňaté a obmedzeniam distribúcie osobných ochranných prostriedkov nepodlieha ich predaj:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,

b) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,

c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,

d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu  povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,

e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad    zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),

f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,

g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,

h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,

i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

Podľa § 4 ods. 2 zákona Zoznam diagnóz, pri ktorých existujú zdravotné dôvody pre výnimku podľa odseku 1 písm. h), a podrobnosti o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov osobám s takýmito diagnózami ustanoví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

Zákon ďalej v prílohe stanovuje okruh prác, vykonávanie ktorých je spojené s možným ohrozením a poškodením zdravia, z dôvodu ktorého je použitie osobných ochranných prostriedkov (repirátorov) nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia v zmysle vyššie uvedeného § 4 ods. (1) bodu d) zákona:

PRÍLOHA: ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú:


 • práca s nebezpečnými látkami,
 • práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
 • práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
 • práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
 • práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
 • vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
 • práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
 • likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
 • práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
 • práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
 • nanášanie náterových látok,
 • ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,
 • strojové brúsenie dreva,
 • zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
 • práca v archívoch.
footer
Návrat hore